Privacy statement

Lavorista arbeidsrecht advocatuur

Lavorista arbeidsrecht advocatuur is verwerkingsverantwoordelijke in zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vertrouwelijkheid en geheimhouding maken daarnaast deel uit van de gedragsregels als advocaat.

Verzamelde gegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden alleen gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden en op grond van de hieronder opgesomde rechtsgronden. De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij uit (openbare) registers (zoals het handelsregister of het kadaster) hebben verkregen, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van ons werk noodzakelijk is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

  • Om de door u aan ons gegeven opdracht tot dienstverlening uit te voeren;
  • Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen;
  • Voor marketing- en communicatiedoeleinden;
  • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website en/of om onze website te analyseren en/of te verbeteren.

Lavorista arbeidsrecht advocatuur verwerkt de persoonsgegevens in brede zin die ten behoeve van de dienstverlening, of die door betrokkene vanuit eigen initiatief, zijn verstrekt. Het betreft onder andere de persoonsgegevens die u op eigen initiatief heeft verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, onder wie wederpartijen, of via openbare bronnen aan ons bekend zijn geworden.

Lavorista arbeidsrecht advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

Rechtsgronden van de verwerking

  • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang;
  • Door uw uitdrukkelijk gegeven toestemming.

Bewaren

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging

Wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens en uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin. Hebt u daar vragen over, of hebt u de indruk dat er sprake is van misbruik van uw gegevens, dan verzoeken wij u dringend contact met ons op te nemen via info@lavorista.nl.

Ondersteuning

Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van externe leveranciers, bijvoorbeeld ICT-bedrijven. Wij hebben met deze leveranciers verwerkersovereenkomsten gesloten waarin wij hebben geregeld dat uw gegevens beschermd en beveiligd worden. Deze overeenkomsten voldoen aan de eisen van de AVG.

Uw rechten

De AVG geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat u deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. U hebt ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte hebt u het recht om de door ons bewaarde, op u betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van dataportabilitieit.

Wilt u gebruik maken van één van deze mogelijkheden, dan kunt u dat via info@lavorista.nl aan ons laten weten. Waar dat mogelijk is, zullen wij aan uw verzoek voldoen. Wanneer wij niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen omdat dit in strijd zou zijn met onze verplichtingen als advocaat, het in strijd zou zijn met de wet of wanneer het om andere bijzondere redenen niet mogelijk is, dan zullen wij u dit laten weten. U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatste update 8 februari 2021

© 2021 Lavorista arbeidsrecht advocatuur