Algemene voorwaarden

 1. Lavorista arbeidsrecht advocatuur wordt door mr. M.F. Riepma als eenmanszaak gedreven naar Nederlands recht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten die worden verleend aan Lavorista arbeidsrecht advocatuur. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Lavorista arbeidsrecht advocatuur werkzaam is, ieder die door Lavorista arbeidsrecht advocatuur wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Lavorista arbeidsrecht advocatuur aansprakelijk is of kan zijn.

 2. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt door Lavorista arbeidsrecht advocatuur niet aanvaard. De uitvoering van een aan Lavorista arbeidsrecht advocatuur verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen aanspraken ontlenen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Iedere aansprakelijkheid van Lavorista arbeidsrecht advocatuur dan wel van haar werknemers en een ieder die bij de uitvoering van enige opdracht is ingeschakeld, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Lavorista arbeidsrecht advocatuur wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Een kopie van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is op het kantoor van Lavorista arbeidsrecht advocatuur in te zien. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Lavorista arbeidsrecht advocatuur in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,00.

 4. Alle vorderingsrechten uit welke hoofde ook jegens Lavorista arbeidsrecht advocatuur in verband met de door Lavorista arbeidsrecht advocatuur verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Lavorista arbeidsrecht advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Lavorista arbeidsrecht advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 6. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van één maand gedeclareerd. Betaling van declaraties van Lavorista arbeidsrecht advocatuur dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.

 7. In geval van verzuim is opdrachtgever over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter betaling van verschuldigde rente en kosten, vervolgens ter betaling van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie.

 8. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

 9. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Lavorista arbeidsrecht advocatuur, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Lavorista arbeidsrecht advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. Na aanvaarding van de opdracht door Lavorista arbeidsrecht advocatuur wordt een voorschotnota aan de opdrachtgever verstrekt ter voldoening van verschotten en een voorschot voor honorarium. Pas na voldoening van de voorschotnota worden de werkzaamheden aangevangen.

 10. Een zaak wordt in ieder geval niet aangebracht dan wel het verzoek- of (hoger) beroepschrift wordt in ieder geval niet bij de rechtbank of de aangewezen rechtsprekende instantie ingediend, indien het griffierecht niet tijdig is voldaan. Lavorista arbeidsrecht advocatuur is niet aansprakelijk indien de opdrachtgever de verschuldigde griffiegelden niet tijdig betaalt en Lavorista arbeidsrecht advocatuur de zaak om die reden niet heeft aangebracht dan wel het verzoek- of (hoger)beroepschrift niet heeft ingediend.

 11. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Lavorista arbeidsrecht advocatuur behoudt zich het retentierecht op het dossier voor, indien de declaraties van Lavorista arbeidsrecht advocatuur niet volledig zijn voldaan, met inachtneming van de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep. Na het einde van de opdracht wordt het dossier 5 jaar bewaard in het archief. Na afloop van die termijn wordt het vernietigd.

 12. Indien redelijkerwijze te verwachten is dat de opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt dit aan de opdrachtgever medegedeeld. De opdrachtgever aanvaardt dat Lavorista arbeidsrecht advocatuur in beginsel géén werkzaamheden verricht op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid (Raad voor Rechtsbijstand). Hiervan kan enkel ondubbelzinnig schriftelijk worden afgeweken. De opdrachtgever doet indien hij daarvoor in aanmerking zou komen, door ondertekening van de opdracht uitdrukkelijk afstand van zijn eventuele aanspraak op gesubsidieerde rechtsbijstand, in die zin dat de werkzaamheden tegen betaling van het geldende uurtarief worden verricht.

 13. Lavorista arbeidsrecht advocatuur kan geen derdengelden ontvangen.

 14. Indien het niet lukt om een verschil van mening met elkaar op te lossen, dan is het mogelijk om de zaak bij wege van bindend advies voor te leggen aan de (neutrale en onafhankelijke) Geschillencommissie advocatuur. Dat kan alleen als partijen dat samen schriftelijk overeenkomen. Op eerste verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de brochure ‘Hoe werkt de geschillencommissie advocatuur’ toegezonden.

 15. In geval van (langdurige) afwezigheid van mr. M.F. Riepma heeft Lavorista arbeidsrecht advocatuur een waarnemings-/vervangingsregeling met mevrouw mr. R.F.G. Peijs-Schoester, advocaat en eigenaar van Vizier advocatuur & mediation.

 16. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Lavorista arbeidsrecht advocatuur is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Overijssel.

© 2022 Lavorista arbeidsrecht advocatuur